جدول زمانبندی آزمون های سال ۱۳۹۰ – سازمان سنجش آموزش کشور
رديف نام آزمون تاريخ ثبت نام آزمون تاریخ برگزاري
از تاریخ تا تاریخ
۱ آزمون دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته دانشگاه جامع علمي كاربردي ۹۰/۰۸/۱۱ ۹۰/۰۸/۱۷ ۹۰/۱۰/۰۲
۲ آزمون دوره هاي كارشناسي فراگير دانشگاه پيام نور ثبت نام انجام شده ۹۰/۱۰/۳۰
۳ آزمون دوره هاي كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته فراگير دانشگاه پيام نور ۹۰/۰۸/۰۴ ۹۰/۰۸/۱۱ ۹۰/۱۰/۳۰
۴ آزمون تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل)۹۱ ۹۰/۰۸/۱۷ ۹۰/۰۸/۲۵ ۹۰/۱۱/۲۶,۲۷,۲۸
۵ آزمون سراسري سال ۹۱ ۹۰/۰۹/۱۶ ۹۰/۰۹/۲۵ ۹۱/۰۴/۸,۹,۱۰
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
۱۵ بهمن ۱۳۹۰ | |