شیعه خون خوارترین مذهب منتسب به اسلام ؟!

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/07/IMAGE6347727326363279302.jpg

مجری تلویزیون وهابی ‘وصال فارسی’، شیعیان را جنایت کار و دست به خنجر معرفی کرد.
۱۷ تیر ۱۳۹۱ | |