شریعتمداری : نظام باید به شبکه های ماهواره ای کمک کند !

مدیر مسئول روزنامه کیهان گفت: اگر من اختیار و بودجه داشتم هزینه شبکه های ماهواره ای را می دادم تا به هیچ وجه تعطیل نشوند!

(بیشتر…)

۱۵ اسفند ۱۳۹۰ | |