حاج منصور ارضی این هفته باید به دادگاه برود!

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/dukryvkr55ajc0koxe.jpg

سید علی اصغر حسینی وکیل اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور در گفتگو با روزنامه شرق با اشاره به اینکه حاج منصور ارضی هفته آینده راهی دادگاه است تا از خود در برابر شکایت مشایی دفاع کند…

(بیشتر…)

۱۶ مهر ۱۳۹۰ | |