خم نشدن پهلوان تختی در برابر محمدرضا شاه + عکس

۱۸ مرداد ۱۳۹۱ | |