غلامحسین الهام بار دیگر سخنگوی دولت شد

به گزارش ایسنا، سعیدلو در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: یکی از مصوبات امروز جلسه هیات دولت این بود که آقای الهام بار دیگر به عنوان سخنگوی دولت انتخاب شوند.

امروز غلامحسین الهام در جلسه هیات دولت نیز حضور داشت.

۱۰ آبان ۱۳۹۱ | |