این کلمات در ایمیل ها رصد میشوند !

کاربرد برخی واژه‌های خاص سبب می‌شود تا وزارت امنیت میهن آمریکا کلیه ایمیل‌ها وفعالیت‌های اینترنتی شما را تحت نظر بگیرد.

(بیشتر…)

۱۷ فروردین ۱۳۹۱ | |