اعدام متجاوزین به نوامیس مردم + تصاویر دردناک
( لعنت خدا بر این افراد )

بله ، شيطان قســم خورده است که همه ي انسانها ( غير از بندگان خالص خدا ) را از مسير خُــداپرستي مُنحرف کند . اگر از اين دشمن قسم خورده ي انسانها که هميشه بر خلاف دستورات پروردگار فرمان مي دهد اطاعت کنيم نتيجه اي جز بدبختي که آرزوي او براي ماست ندارد .

۴ تیر ۱۳۹۱ | |