سلطه سردمداران صهیونیستی و ایلومناتی بر صنعت غذاها

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/atmkijchon0gx1etnlw.jpg

سکوت و خفه خان لایه های مردم در برابر سردمداران صهیونیستی و ایلومناتی غرب عوامل زیادی را دربرمی گیرد ، یکی از راه های که این طبقه توانسته بر مردم حاکمیت پیدا کند سلطه بر مواد غذایی است.در قسمت اول این مقاله کمی درباره برخی از این موارد صحبت کردیم در این مقاله که ادامه مطلب فراماسونری در صنعت غذاها میباشد نیز به موارد دیگری در صنعت غذاها خواهیم پرداخت . . .

(بیشتر…)

۲۵ خرداد ۱۳۹۰ | |