نتیجه دیدار برزیل و آلمان به همراه فیلم خلاصه بازی

آلمان برزیل را تحقیر کرد ! تیم آلمان تا نیمه اول پنج گل به برزیل زده است تا این تیم را در کشورش تحقیر کند…

به گزارش ظهور۱۲ ، گل اول این دیدار را در دقیقه یازده توماس مولر و گل دوم را میروسلاو کلوسه در دقیقه ۲۳ و گل سوم را تونی کروس در دقیقه ۲۴ و گل پنجم به فاصله چند ثانیه توسط همین بازیکن به ثمر رسید . گل پنجم این دیدار توسط سامی خدیرا در دقیقه ۲۹ به ثمر رسید.

گل ششم و هفتم این دیدار توسط شورله در دقایق ۶۹ و ۷۸ به ثمر رسید

دانلود اولین گل بازی توسط مولر

دانلود دومین گل بازی توسط کلوزه

دانلود سومین گل بازی توسط کروز

دانلود چهارمین گل بازی توسط کروز

دانلود پنجمین گل بازی توسط خدیرا

دانلود ششمین گل بازی توسط شورله

دانلود هفتمین گل بازی توسط شورله

دانلود اولین گل برزیل توسط اوسکار

۱۸ تیر ۱۳۹۳ | |