چند حرام زاده سینه یک بسیجی آمر به معروف را شکافتند !

مزاحمان نوامیس مردم در قزوین با قمه سینه بسیجی آمر به معروف را شکافتند.

(بیشتر…)

۱۹ تیر ۱۳۹۱ | |