بافومت را دقیق تر بشناسیم (تخصصی)

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/ay1xhtjxlc10t6dovux.jpg

بافومت موجودي است معماگونه و داراي سر بُز كه در نمونه‌هاي فراواني از تاريخ علوم سرّي از آن ياد شده است . از شواليه‌هاي معبد در قرون وسطی و فراماسون‌هاي قرن نوزدهم تا جريانات نوين علوم سرّی ، بافومت هميشه مورد بحث بوده است . اما براستي بافومت زاييده كدام تفكر است و مهمتر از آن ، مصداق واقعي اين چهره نمادين چيست؟ اين مقاله نگاهی دارد به ريشه‌هاي بافومت ، مفهوم مبهم آن و نفوذ آن در فرهنگ عمومی …

(بیشتر…)

۳۰ شهریور ۱۳۹۰ | |