و خداوند زن را آفريد اما نه از دنده چپ رسانه ها !

بررسی وجود افرینش زن از دیدگاه الهی و استفاده ابزاری از این موجود پاک بر طبق خواسته های ایلومناتی (بیشتر…)

۱۷ آبان ۱۳۹۱ | |