بنزین ۲۰۰۰ تومانی دروغ است !

رئیس جمهور گفت: در موضوع طرح یارانه ها دو گروه فعالیت می کنند. گروهی که از اول مخالف اجرایی شدن این طرح بودند. این گروه با هر پیشرفت ملت ایران مخالفت می کنند.

(بیشتر…)

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ | |