فردوسی پور معشوقه ی این زن است + عکس

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/06/40494.jpg

فردوسی پورعشق این معلم زن افغانی شد .
۹ تیر ۱۳۹۱ | |