پیش بینی آب و هوا در سینزده بدر امسال (۱۳۹۴)

بر اساس تحلیل آخرین داده های هواشناسی با نزدیک شدن سامانه بارشی در روز پنجشنبه ۱۳فروردین رگبار باران در شهرهای شمالی کشور پابرجا خواهد بود.

وضعیت هوای استان های کشور از روز پنجشنبه را به شرح زیر می باشد :

۱۰ فروردین ۱۳۹۴ | |