قيمت مرغ به ۸ هزار تومان رسيد!

با توجه به كمبود مرغ، قيمت مرغ در تهران دوباره سير صعودي داشته است.
۲۲ تیر ۱۳۹۱ | |