شعر مذهبی،اشعار روز قدس

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/xjm35wo51x14kw7g0dka.jpg

هست اسراييل نامشروع و پست

پشت اين نامرد را بايد شكست

(بیشتر…)

۳ شهریور ۱۳۹۰ | |
شعري زيبا به نام ” پرواز آسماني “

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/09/37362901.jpg

پرواز آسمانی او را مَلک نداشت

ماهی که در اطاعت خورشید شک نداشت (بیشتر…)

۱۲ فروردین ۱۳۸۶ | |