دانلود کتاب مخفی یهود ” کتاب نبوئت هیلد “
https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/xnzexqens3wgr9b3p7.jpg
کتاب حاضر که در ۶۳ صفحه منتشر شده است، به تشریح آیات کتاب نبوئت هیلد و مژده آمدن پیامبر آخر الزمان می پردازد. . . این کتاب شرح وحی کودک یهود است که قرنها در کتابخانه های علمای یهود بنام کتاب مرموز و متروک مخفی بوده است. . .
۱۱ خرداد ۱۳۹۰ | |