رهبری از چه کسی چفیه گرفت ؟

“آقا” از چه کسی تقاضای چفیه کرد/حاشیه های دیدار با جانبازان

یکی از جانبازها چفیه رهبر را طلب می‌کند و آقا هم قبول می‌کنند اما با رندی خاصی چفیه جانباز را از روی دوشش بر‌می‌دارند و می‌‌اندازند روی شانه خودشان.

(بیشتر…)

۸ مهر ۱۳۹۰ | |