h تصاویر اسطوره تاریخ در تبعید - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تصاویر اسطوره تاریخ در تبعید,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تصاویر اسطوره تاریخ در تبعید,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تصاویر اسطوره تاریخ در تبعید

تصاویر اسطوره تاریخ در تبعید

تصاویر اسطوره تاریخ در تبعید

پیش از تبعید

در ترکیه

در عراق

در مرز کویت

در فرانسه

در اتاق خود در نوفل لوشاتو

روز بازگشت به تهران

برفراز آسمان تهران

15 آذر 1392