h جدول قیمت مدل های پراید در بازار - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

جدول قیمت مدل های پراید در بازار,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,جدول قیمت مدل های پراید در بازار,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,جدول قیمت مدل های پراید در بازار

جدول قیمت مدل های پراید در بازار

قیمت تومان مدل
17.500.000 EX پراید 132
16.000.000 LE پراید 132
16.300.000 SX پراید 132
15.600.000 SL پراید 132
17.700.000 پایه گازسوز SL پراید 132
16.300.000 EX پراید 141
15.400.000 SX پراید 141
17.000.000 SE پراید 111
17.300.000 EX پراید 111
16.400.000 LE پراید 111
16.700.000 SX پراید 111
16.000.000 SL پراید 111
17.200.000 SE پراید 131
15.150.000 SL پراید 131
17.300.000 پایه گازسوز SL پراید 131
16.000.000 SX پراید 131
15.650.000 LE پراید 131
17.300.000 پایه گازسوز LE پراید 131
16.500.000 EX پراید 131
18.000.000 پایه گازسوز EX پراید 131
14 مرداد 1392