h عکس های منتشر نشده از قيام 30 تير - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

عکس های منتشر نشده از قيام 30 تير,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,عکس های منتشر نشده از قيام 30 تير,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,عکس های منتشر نشده از قيام 30 تير

عکس های منتشر نشده از قيام 30 تير

عکس های منتشر نشده از قيام 30 تير

روند رويداد و نتايج به دست آمده از قيام 30 تير 1331 در تاريخ معاصر ايران، همگي گوياي موفقيت جناح مردمي در مواجهه با دربار و حاميان داخلي و خارجي آن است.

اين واقعه شايد تنها نمونه‌اي باشد كه در آن شاه مجبور به تمكين از قانون اساسي گرديد و از اختياراتي كه در دوران حكومت خود به شكل سنتي هر چند برخلاف قانون اساسي در دست داشت، به دليل حضور مردم در صحنه و وحدت بين رهبران سياسي چشم‌پوشي كرد.

در اختيار گرفتن زمام امور قواي نظامي و انتظامي از سوي مصدق رويدادي منحصر به فرد در تاريخ دوران پهلوي به حساب مي‌آيد كه در سالهاي بعد تكرار نشد. اين قيام هر چند نقطه اوج تجلي وحدت رهبران نهضت ملي شدن نفت و يكپارچگي مردم بود، اما در ادامه حركت به دليل بي توجهي برخي از سياستمداران و فرصت‌طلبي بعضي ديگر استمرار نيافت و در نهايت به شكنندگي انجاميد.

تصاوير زير مربوط به اين قيام مردمي است:
 
30 تیر 1392