h حکم پرونده بزرگ تبانی در لیگ دسته اول صادر شد! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

حکم پرونده بزرگ تبانی در لیگ دسته اول صادر شد!,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,حکم پرونده بزرگ تبانی در لیگ دسته اول صادر شد!,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,حکم پرونده بزرگ تبانی در لیگ دسته اول صادر شد!

حکم پرونده بزرگ تبانی در لیگ دسته اول صادر شد!

کميته استيناف فدراسيون فوتبال، راي نهايي اش را درباره پرونده بزرگ تباني در ليگ دسته اول اعلام کرد.

 به نقل از سايت رسمي فدراسيون فوتبال، کميته استيناف پيش از اعلام راي نکاتي را تاکيد کرده است که به شرح زير مي آيد: با دقت در جامع محتويات پرونده و ملاحظه اعتراض و تقاضاي استيناف اشخاص حقيقي و حقوقي محکوم عليه رأي کميته انضباطي و با توجه به تعدد اشخاص معترض ، شرايط و موقعيت زماني پايان فصل مسابقات ليگ دسته اول و ضرورت تعيين تکليف تيم هاي حاضر در مرحله پلي آف و صعود کننده به ليگ برتر فوتبال و عدم ضرورت رسيدگي توام و همزمان به اعتراض جمعي اشخاص محکوم شده و اشخاص حقيقي و حقوقي دخيل در پرونده و نياز به تحقيقات و بررسي هاي لازم ديگر در خصوص اعتراض برخي اشخاص حقيقي، با تفکيک اعتراض دو باشگاه باشگاه شهرداري تبريز و يادآوران شلمچه و عوامل دو تيم مذکور و اعتراض ساير اشخاص حقيقي، کميته استيناف با امعان نظر در محتوا ، دلايل و مستندات اعتراض ختم رسيدگي را اعلام به شرح ذيل راي نهايي را صادر مي کند: رأي کميته استيناف دادنامه شماره 141 مورخ 23/2/92 صادره از کميته محترم انضباطي فدراسيون فوتبال که به دلالت بخشي از آن در جريان مسابقات ليگ دسته اول آزادگان در گروه دوم (ب) در فصل 92 -91 از سوي برخي مسئولين ، عوامل فني و بازيکنان تيم فوتبال شهرداري تبريز رفتار خلاف اصول بنيادين اخلاق و ورزش از نوع و مصداق تباني به ويژه در ديدار مقابل تيم فوتبال يادآوران شلمچه با هماهنگي برخي از مسئولين ، عوامل فني و بازيکنان تيم اخير ارتکاب يافته ، محتوي اجزا و عناصر ذيل است الف) کليات ب) منابع تحقيق ج) اشخاص حقيقي و حقوقي متهم به ارتکاب تخلف تباني د) مباني و مستندات ه) اشخاص حقيقي و حقوقي محکوم شده و) تنبيهات اعمال شده متعاقب صدور دادنامه مذکور در فرجه قانوني از تاريخ ابلاغ باشگاه شهرداري تبريز و آقايان فراز کمالوند "سرمربي" ، صادق ورمزيار "مربي" ، پيمان صاحب جمعي"مربي" ، فرهاد صداقت "سرپرست" و مير معصوم سهرابي "معاون حقوقي " ،شيث رضايي و مهدي واعظي مقدم بازيکنان آن تيم و همچنين باشگاه يادآوران شلمچه و آقايان محمد عارف نيا "مشاور مربي" ، ايوب غزي"مربي" ، منصور چلداري "سرپرست" و مجيد ناصري "مدير عامل باشگاه" محمد مهدي ورنکش ، رضا طلبه ، مرتضي مولايي و مرتضي هاشم زاده بازيکنان تيم مزبور که به جهت ارتکاب تباني به تنبيهات مقرر در حکم محکوم شدند نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست استيناف مي کنند که کميته استيناف با مطالعه دادنامه مورد اعتراض و مراتب اعتراض و مدافعات و نامبردگان و وکلاي ايشان آقايان مجيد سعيد عرب ، عظيم مولايي و بهرام تقي پور و تذکر مي دهد به اينکه: اولاً: بيان مطالبي در باب سپاسگذاري و تمجيد از رفتار اشخاص حقيقي و حقوقي مسئول و مرتبط با موضوع و مسابقات در متن رأي مرجع حقوقي محمل قانوني نداشته و اساساً خارج از رويه و اسلوب حاکم بر آيين رسيدگي و صدور حکم بوده و در موقعيت مناسب معطوف به مقامات اداري ذيربط در فدراسيون فوتبال و حوزه صلاحيت اداري ايشان است. ثانياً : در پرونده تحت رسيدگي هارموني و انسجام لازم در شناسايي ، تحصيل و پردازش تخلف ارتکابي و مرتکبين تباني و ارتباط دقيق بين فصل و ترک فعل هر يک از آنها مفقود بوده و مستندات دقيق و روشن و چگونگي استنتاج آن به طور مجزا و نسبت به هر مورد و هر شخص تبيين نشده است که شايد تعدد اشخاص دخيل در ماجرا و فرصت کوتاه فرايند رسيدگي موجد را آن باشد. ثالثا: صدور حکم عليه شخص، بدون ذکر هويت وي با نوشتن چند نقطه در بند 11 رأي مورد اعتراض با توجه به اينکه حکم محکوميت معطوف بر شخص محکوم شده است، خارج از قواعد و اصول حقوقي خواهد بود. رابعاً : برغم احراز تباني و مسئوليت حقوقي و انضباطي باشگاه شهرداري تبريز و حتي ضمن اشاره به تنبيه تيم فوتبال آن باشگاه به سقوط به ليگ پايين تر حکم به حضور آن تيم در ليگ دسته اول صادر شده که با لحاظ اينکه صعود به ليگ برتر با ارتکاب تباني موقعيتي براي آن تيم ايجاد نمي کند و در وضع فعلي تيم مزبور تيم دسته يک فرض مي شود و در نظر گرفتن وضع مشابه آن تيم با تيم فوتبال يادآوران شلمچه که به دسته يک هدايت شده در واقع حکم تنبيهي براي تيم فوتبال شهرداري تبريز صادر نشده است با لحاظ مراتب در ماهيت اعتراض مستنداً به ماده 17 و رعايت ماده 41 آيين نامه انضباطي به شرح ذيل و آتي مبادرت به صدور حکم مي کند: يک-راجع به اعتراض باشگاه شهرداري تبريز به حکم صادره با توجه به گزارشات مراجع تحقيق از جمله حراست فدراسيون فوتبال گزارش فني کارشناسان سه نفره ، اقرارها و اظهارات چندين نفر از بازيکنان و مربيان تيم هاي مختلف به شرح منعکس در پرونده متضمن پيشنهادات مستقيم و غير مستقيم مربيان تيم فوتبال مذکور به بازيکنان و دست اندرکارن تيم فوتبال يادآوران شلمچه داير بر کم کاري و انجام بازي به شيوه اي که نتيجه حاصله مراد و مقصود تيم مورد نظر آنها باشد و عنايت به اينکه محتواي لايحه اعتراض چه درايرادات شکلي و چه ذکر عيوب ماهيت موثر در مقام و باشگاه مذکور نيست ، لذا اعتراض بعمل آمده وارد نبوده و کميته استيناف ضمن رد اعتراض از آنجاييکه تنبيهي براي آن باشگاه منظور نشده و اشاره به سقوط به يک دسته پايين تر با تصريح به حضور در ليگ دسته اول با لحاظ حضور آن تيم در همين دسته و عدم آثار قانوني و امتيازي از حيث صعود به ليگ برتر به واسطه تباني ، مفيد تنبيه تيم مزبور و اعمال ماده 41 آيين نامه انضباطي نيست، باشگاه مذکور را با تاکيد به اينکه نتايج حاصل از تباني و صعود به ليگ برتر فاقد اعتبار است به سقوط به يک دسته پايين تر (ليگ دسته دوم ) محکوم مي کند. دو-نسبت به اعتراض تيم فوتبال يادآوران شلمچه که به سقوط به يک دسته پايين تر (ليگ دسته سه) محکوم شد با عنايت به همان دلايل و مستندات مرقوم در بند يک و اظهارات چند تن از بازيکنان تيم و نحوه حضور تيم مزبور در شهر تبريز و رويارويي با تيم فوتبال شهرداري تبريز و کيفيت بازي با توجه به گزارش فني کارشناسان سه نفره ، رأي صادره از کميته انضباطي منطبق با موازين قانوني و آيين نامه انضباطي بوده و اعتراض نسبت به آن موجه و مستدل نيست بنابراين ضمن رد اعتراض رأي کميته انضباطي در اين بخش تاييد مي شود. سه-در رابطه با اعتراض آقايان فراز کمالوند ، صادق ورمزيار و پيمان صاحب جمعي مربيان تيم فوتبال شهرداري تبريز که به محروميت از کليه فعاليتهاي مرتبط با فوتبال دو نفر اول به مدت دو سال و نفر سوم به مدت هجده ماه و هر يک به پرداخت سيصد ميليون ريال جريمه بابت ارتکاب تباني محکوم شدند با توجه به دلايل و مدارک روشن و تحقيقات انجام يافته پيشنهاد سکه به بازيکن تيم مقابل و کشف آن ، اقرار بازيکنان و مستندات مصون از تعرض و خدشه عليه نامبردگان ، اعتراض ايشان وارد و موجه نبوده و ضمن رد اعتراض راي صادره عليه ايشان تاييد مي شود. چهار-در رابطه با اعتراض آقاي فرهاد صداقت سرپرست تيم شهرداري تبريز که به يکسال محروميت از کليه فعاليتهاي مرتبط با فوتبال و پرداخت يکصد ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شدند و همچنين اعتراض شيث رضايي بازيکن تيم مذکور به به پرداخت مبلغ دويست ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شد با عنايت به اينکه عمده مستندات موجود ناظر به شرکت و دخالت نامبردگان در جمع آوري وجوه نقد از بازيکنان به منظور پرداخت به بازيکنان تيم فوتبال سايپاي شمال و ترغيب ايشان به تلاش مضاعف در بازي با تيم رقيب استقلال صنعتي خوزستان بوده و متعاقباً وجوه گرفته شده به بازيکنان پس داده شده است، اما منجر به تباني بازيکنان يا عوامل تيم فوتبال سايپاي شمال شده و دلايل و مدارک ديگري دال بر ارتکاب تباني با بازيکنان يا عوامل ساير تيم ها نسبت به نامبردگان وجود ندارد کميته استيناف اقدام مزبور را در حد شروع به تباني و مصداق تبصره يک ماده 41 آيين نامه انضباطي دانسته و در اين بخش ضمن نقض رأي صادره از کميته انضباطي هر يک از نامبردگان را به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و به شش ماه محروميت از حضور در تمام فعاليتهاي فوتبالي محکوم مي کند. پنج-در خصوص اعتراض آقاي علي عليزاده که به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شد نظر به اينکه نامبرده هزينه دادرسي اين مرحله را پرداخت نکرده به همين دليل و بر اساس ماده 9 آيين نامه انضباطي قرار رد اعتراض وي صادر مي شود. شش-در خصوص اعتراض آقاي مير معصوم سهرابي معاون ورزش باشگاه شهرداري تبريز که شش ماه محروميت از کليه فعاليتهاي مرتبط با فوتبال و پرداخت مبلغ دويست ميليون ريال جريمه نقديم محکوم شد و همچنين اعتراض آقاي مهدي واعظي مقدم بازيکن تيم فوتبال مذکور که به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شد و اعتراض آقاي مرتضي هاشم زاده بازيکن تيم مذکور که به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شده است. با توجه به اينکه مستندات کافي و مبرهن در انتساب تخلف تباني به نامبردگان وجود ندارد و رأي صادره بر اساس شنيده ها و نقل و قول هايي که اعتبار قانوني و ارزش اثباتي در تحقق تخلف مزبور ندارد و با توجه به مدافعات موثر و موجه نامبردگان ضمن نقض رأي صادره نسبت به نامبردگان حکم به برائت از تباني صادر مي شود. هفت- راجع به اعتراض آقايان محمد عارف نيا و ايوب غزي مربيان تيم فوتبال يادآوران شلمچه و منصور چلداري سرپرست تيم مزبور که هر يک به دو سال محروميت از کليه فعاليتهاي مرتبط با فوتبال و پرداخت مبلغ يکصد ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شدند و همچنين اعتراض آقاي مجيد ناصر مديرعامل باشگاه مذکور که به پرداخت مبلغ يکصد ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شده اند با دقت در محتويات پرونده و نحوه و چگونگي اعزام تيم به تبريز در همان روز مسابقه و شکل رويارويي با تيم ميزبان و تمهيد مقدمات فني لازم به منظور حصول نتيجه مورد نظر تيم ميزبان و گزارشات مفصل و تحقيقات انجام يافته موجد قناعت وجدان و تعامل و ارتباط بين ايشان و عوامل تيم فوتبال شهرداري تبريز ، اعتراض بعمل آمده وارد و موجه نبوده و کميته استيناف ضمن رد اعتراض ايشان راي صادره را در اين بخش عيناً تاييد مي کند. هشت-راجع به اعتراض چند تن از بازيکنان تيم فوتبال يادآوران شلمچه به اسامي آقايان محمد مهدي ورنکش ، رضا طلبه ، مرتضي مولايي که هر يک به پرداخت مبلغ چهل ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شدند با عنايت به گزارشات موجود و ضبط مکالمات تلفني و ارتباط نامبردگان با عوامل تيم فوتبال شهرداري تبريز و غير موجه بودن اعتراض بعمل آمده ، کميته استيناف رأي صادره را منطبق با موازين قانوني و آيين نامه انضباطي دانسته ضمن رد اعتراض نامبردگان رأي صادره را تاييد مي کند. پرونده در خصوص ساير محکوماني که به راي اعتراض کرده اند، همچنين راجع به تيم هايي که تحقيقات نسبت به ايشان در همان مرجع بدوي تکميل نشده از جمله دو تيم شهرداري بندرعباس و فولاد يزد همچنان باز است و مقرر شده اطلاعات جديد از اين دو تيم طي پرونده اي جدا به کميته انضباطي ارسال شود تا مراتب تحقيقات و اظهار نظرها در جهت تاييد تا نفي اتهام وارد به هر دو تيم و بازيکناني که نسبت به ايشان حکمي صادر نشده انجام و حکم لازم صادر شود و پس از تکميل پرونده به کميته استيناف رسانده شود.

5 خرداد 1392