h دلایل تمایل زنان به جراحی زیبایی چیست؟ - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

دلایل تمایل زنان به جراحی زیبایی چیست؟,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,دلایل تمایل زنان به جراحی زیبایی چیست؟,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,دلایل تمایل زنان به جراحی زیبایی چیست؟

دلایل تمایل زنان به جراحی زیبایی چیست؟

مدرنیته، رشد سالمندی، فرد گرایی و افزایش تکنلوژی شرایطی را ایجاد کرده است که به قول جامعه شناسان امروز دیگر "بدن طبیعی” جای خود را به "بدن اجتماعی” داده است. همگان به ظواهر خود اهمیت می دهند و نتایج تحقیقات متعدد نشان داده است که زیبایی و ظاهر آراسته رابطه تنگاتنگی با اعتماد به نفس افراد در جامعه دارد. از طرف دیگر علم پزشکی به یافته های زیادی رسیده است، رسانه هایی مانند ماهوراه و تلویزیون افراد را با شرایطی روبرو کرده است که قبلا امکان رویارویی با آن نبوده است. همه اینها باعث شده است که تمایل به جراحی زیبایی در جامعه ایران افزایش قابل توجهی داشته باشد. به طوریکه بر اساس پژوهش صورت گرفته در دانشکده علوم اجتماعی واحد علوم تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی از میان ۴۲۶ زن تهرانی بیش از ۱۵ درصد از آنان تا کنون عمل جراحی زیبایی را تجربه کرده اند که بیش ۶۰ درصد آن را عمل جراحی بینی تشکیل داده است. این پژوهش به بررسی شیوع جراحی زیبایی در زنان تهرانی و همچنین پی بردن به عوامل موثر بر تمایل به جراحی زیبایی ۴۲۶ زن تهران صورت گرفته است. حدود ۶۱ درصد از شرکت کنندگان در این پژوهش دارای مدرک کارشناسسی بوده اند و اکثر افراد جراحی شده زیر ۲۵ سال و مجرد بوده اند. همچنین ۴۵.۵ درصد ایشان دارای پایگاه طبقاتی متوسط و ۳۷.۹ درصد دارای پایگاه طبقاتی بالا و ۱۶.۷ درصد در پایگاه طبقاتی پایین قرار داشتند. در نمونه مورد مطالعه ۱۵.۵ درصد از زنان عمل جراحی را در یک یا چند عضو خود تجربه کرده اند که اکثریت غالب را یعنی ۶۲.۴ درصد را جراحی بینی تشکیل می دهد. در جدول زیر بیشترین انگیزه زنان در تمایل به جراحی زیبایی را بخوانید؛ عنوان انگیزه درصد فراوانی کسب زیبایی بیشتر ۵۴.۱ جلب توجه دیگران ۸.۱ کسب موفقیت های اجتماعی ۱۴ رضایت دوستان ۲ سایر موارد ۱۳.۵ زنانی که اعتماد به نفس دارند، کمتر جراحی زیبایی می کنند از سوی دیگر بر اساس آزمون صورت گرفته در این پژوهش ارتباط گرایش به جراحی زیبایی با تصویر منفی از بدن ، اعتماد به نفس، رضایت مندی از زندگی ، فشار های اجتماعی و باورها و گرایش مذهبی مشاهده می شود. در تحلیل ارتباط بین تصویر منفی از بدن زنانی که تصویر منفی نسبت به بدن خود دارند بیشتر تمایل دارند تا در بدن خود تغییراتی از طریق جراحی ایجاد کنند. از سوی دیگر در تحلیل اثر اعتماد به نفس بر تمایل به جراحی زیبایی ملاحظه می شود که زنانی که اعتماد به نفس بالاتری دارند کمتر تمایل به انجام دادن جراحی زیبایی دارند. در جدول زیر درصد فراوانی فشار های اجتماعی و مشوق ها برای انجام جراحی زیبایی در میان زنان را بخوانید؛ عنوان درصد فراوانی دوستان ۶۴.۳ خانواده ۷۹.۴ فامیل و نزدیکان ۵۳ پزشکان ۴۶ تلویزیون ۳۲ ماهواره ۳۶ همسر ۵۸ کسب زیبایی به عنوان عامل افزایش اعتماد به نفس بر اساس نتایج این پژوهش بیشترین انگیزه زنان در جراحی زیبایی، کسب زیبایی به عنوان عاملی برای ارتقا اعتماد به نفس معرفی شده است. این تمایل از طرفی متاثر از خصوصیات فردی و از طرف دیگر تحت تاثیر الزام های خارجی است. به طوریکه در افراد مجرد، افراد با تحصیلات بالاتر، افراد دارای تصور منفی از بدن خود و افراد با اعتماد به نفس پایین تر، بیشتر بوده و همچنین خانواده، دوستان، فامیل ، همسر، پزشکان، ماهواه و تلویزیون به ترتیب در ایجاد این تمایل موثر هستند. اما تمایل زنان به جراحی زیبایی با سن ، اشتغال، پایگاه اجتماعی، رضایت مندی از زندگی و باورها و گرایش های دینی بی ارتباط است. در جدول زیر علت علاقه به زیبایی از سوی زنان را بخوانید؛ عنوان درصد فراوانی برای خودم ۷۲ جلب توجه همسرم ۷.۶ برای پیشرفت در جامعه ۱.۹ زیبایی مهم نیست ۳.۴ موارد اول و دوم ۸.۱ در جدول زیر تلقی زنان از زیبایی را بخوانید؛ عنوان درصد فراوانی زیبایی موجب افزایش قدرت در خانواده ۲۲.۵ زیبایی موجب افزایش قدرت در جامعه ۳۷ زیبایی باعث موفقیت بیشتر در زندگی می شوند ۵۹.۵ زیبایی موثر در کسب شغل ۳۵.۸ زیبایی موجب ارتقا در شغل ۳۵.۸ زیبایی موجب کسب اعتماد به نفس ۷۵.۳ زیبایی موجب ارتقا پرستیژ و منزل اجتماعی ۵۱.۵ زیبایی با پیری از بین می رود ۵۵.۶ برای زیبایی حاضرم از خیلی چیزها بگذرم ۳۰.۲

22 بهمن 1391