h اس ام اس اربعین,پیامک چهلم امام حسین - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

اس ام اس اربعین,پیامک چهلم امام حسین,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,اس ام اس اربعین,پیامک چهلم امام حسین,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,اس ام اس اربعین,پیامک چهلم امام حسین

اس ام اس اربعین,پیامک چهلم امام حسین

غرق تلاطم شده بحر محیط یک سره درد است بساط بَسیط شد چهلم روز عزای حسین جان جهان باد فدای حسین اربعین حسینی تسلیت باد.

بنازم آنکه دایم گفتگوی کربلا دارد دلی چون جابر اندر جستجوی کربلا دارد به یاد کاروان اربعینی با گریه می گوید همی بوسم خاکی را که بوی کربلا دارد اربعین حسینی تسلیت باد.

دوستان با من و دل ناله و فریاد کنید آه را با نفس از حبس دل آزاد کنید اربعین آمده تا از شهدا یاد کنید گریه بر زخم تن حضرت سجاد کنید اربعین حسینی تسلیت باد.

کربلایت بار دیگر منزل زینب شده در عزای اربعینت جان او بر لب شده او که شمع محفل شمس و قمر، وان غنچه بود بعد از این پروانه ی هجده گل و کوکب شده اربعین حسینی تسلیت باد.

اربعین است اربعین کربلاست هر طرف غوغایی از غم ها به پاست گویی از آن خیمه های نیم سوز خود صدای العطش آید هنوز اربعین حسینی تسلیت باد.

دل ما در پی آن کاروان است که از کرب و بلا، با غم روان است چه زنجیری به دست و بازوان است که گریان دیده روح الامین است به یاد کربلا دل ها غمین است دلا خون گریه کن چون اربعین است اربعین حسینی تسلیت باد.

دلا کوی حسین عرش زمین است مطاف و کعبه دل ها همین است اگر خیل شهیدان حلقه باشند حسین بن علی، آن را نگین است اربعین حسینی تسلیت باد.

بلبلان آمده گل ها همه پرپر گشتند حرم الله دوباره به حرم برگشتند زائر پیکر صد پارة بی سر گشتند همگی دور مزار علی اکبر گشتند اربعین حسینی تسلیت باد.

گوش کن بانگ جرس از دل صحرا آید ناله ای سخت جگر سوز و غم افزا آید پیشباز اسرا دختر زهرا آید به گمانم ز سفر زینب کبرا آید اربعین حسینی تسلیت باد.

سفر کردم به دنبال سر تو سپر بودم برای دختر تو چهل منزل کتک خوردم برادر به جرم این که بودم خواهر تو اربعین حسینی تسلیت باد

جابر این جا حرم محترم خون خداست هر طرف سیر کنی جلوة مصباح هداست غسل از خون جگر کن که مزار شهداست سر و دست است که از پیکر صد پاره جداست اربعین حسینی تسلیت باد.

آیینه شدی تا که خدا در تو درخشید خورشیدترین حادثه ها در تو درخشید بر دوست همان روز که با حنجره ی خون گفتی تو «بلی» کرب و بلا در تو درخشید اربعین حسینی تسلیت باد.

جابرا اشک فشان ناله بزن زمزمه کن گریه با فاطمه از داغ بنی فاطمه کن در حریم پسر فاطمه یاد از همه کن روی از گوشة گودال سوی علقمه کن اربعین حسینی تسلیت باد.

چشم گریان سویت از شام خراب آورده ام خیز، ای لب تشنه از بهر تو آب آورده ام گر بپرسی داغ تو با سینه خواهر چه کرد قامت خم گشته یی بهر جواب آورده ام اربعین حسینی تسلیت باد.

صد نوا خیزد ز نای نینوایت یا حسین نغمه های عشق باشد در نوایت یا حسین می زند آتش به قلب دوستانت دم به دم داستان جانگداز کربلایت یا حسین اربعین حسینی تسلیت باد.

دیده خونبار دارد آسمان کربلا هست تا در انتظار کاروان کربلا روز و شب در انتظار مقدمِ آلِ علی ست تشنه کامی ها به دشتِ بیکران کربلا اربعین حسینی تسلیت باد.

تا قیامت نرود نقش تو از لوح ضمیر حیرتم کشت، بگو این چه معماست حسین گر چه شد جوهر عشق از قلم عاطفه پاک رقم مِهر تو بر صفحه دل هاست حسین اربعین حسینی تسلیت باد.

تمام یاس هایت را به شام از کربلا بردم چو برگشتم برایت یک چمن نیلوفر آوردم مسافر از برای یار سوغات آورد اما من از شام بلا داغ سه ساله دختر آوردم اربعین حسینی تسلیت باد.

باز در جان جهان یکسره غوغاست حسین این چه شوری ست که از یاد تو برپاست حسین این چه رازی ست که صد شعله فرو مرد و هنوز روشن از داغ تو ظلمت کده ماست حسین اربعین حسینی تسلیت باد.

بنازم آنکه دایم گفتگوی کربلا دارد دلی چون جابر اندر جستجوی کربلا دارد دلش چون کربلا کوی حسین است و نمی داند که همچون دوردستان آروزی کربلا دارد به یاد کاروان اربعینی با گریه می گوید به هر جا هست زینب رو به سوی کربلا دارد اربعین حسینی تسلیت باد.

اربعین آمد و اشگم ز بصر می آید گوییا زینب محزون ز سفر می آید باز در کرب و بلا شیون و شینی برپاست کز اسیران ره شام خبر می آید اربعین حسینی برشما تسلیت باد

اربعین از نینوای خون بگو اربعین از اعتلای خون بگو هان بگو از عشق، از معنای دین وصف عباس آن مراد مومنین ما فدای عشق بی آلایش ات ما به قربان تمام خواهشت تو مراد عشق بی پایان شدی قبله گاه و معبد پاکان شدی اربعین حسینی برشما تسلیت باد

جهان شد از چه رو کانون ماتم مگر از نو عزای شاه دین است حسین آن کو به راه حق پرستی چو بابش فرد بی مثل و قرین است ز هفتاد و دو قربانی که او داد ز یزدان در خور صد آفرین است اربعین حسینی برشما تسلیت باد

بنازم آنکه دایم گفتگوی کربلا دارد دلی چون جابر اندر جستجوی کربلا دارد دلش چون کربلا کوی حسین است و نمی داند که همچون دوردستان آروزی کربلا دارد به یاد کاروان اربعینی با گریه می گوید به هر جا هست زینب رو به سوی کربلا دارد اربعین حسینی برشما تسلیت باد

من و داغ غمی سنگین چهل روز چه ها بر من گذشته این چهل روز چهل روز است هجران من و تو که هر روزش مرا چندین چهل روز اربعین حسینی برشما تسلیت باد

بسوز ای دل که امروز اربعین است عزای پور ختم المرسلین است قیام کربلایش تا قیامت سراسر درس، بهر مسلمین است اربعن حسینی تسلیت باد

بار بگشایید اینجا کربلاست آب و خاکش با دل و جان آشناست اربعین است اربعین کربلاست هر طرف غوغایی از غم ها به پاست

بــاز دگر بـاره رســیــد اربـعـیــن جوش زند خـون حـسـیـن از زمیــن شـد چـهـلـم روز عــزای حـسـیــن جــان جــهــان بـــاد فدای حـسین

باز عاشوراییان پیدا شدند باز هم سوداییان شیدا شدند اربعین غصه های گل کجاست اربعین ناله بلبل کجاست اربعین عشق، عباست چه شد اربعین، فریاد احساست چه شد

باز دلم خون شد و چشمم گریست آنکه درین روز چون من نیست کیست؟ باز دگر باره رسید اربعین جوش زند خون حسین از زمین

منبع:راسخون

24 دی 1390