h ترکمانی: دولت باید دو سیاست را کنار بگذارد! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

ترکمانی: دولت باید دو سیاست را کنار بگذارد!,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,ترکمانی: دولت باید دو سیاست را کنار بگذارد!,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,ترکمانی: دولت باید دو سیاست را کنار بگذارد!

ترکمانی: دولت باید دو سیاست را کنار بگذارد!

استاد موسسه پژوهشهای بازرگانی با اعلام اینکه دولت باید دو سیاست را کنار بگذارد،یکی تعدیل قیمت های حامل انرژی و دیگری تک نرخی کردن نرخ ارز که باعث می شود بنگاه ارزبر دارای کمبود نقدینگی بیشتر شوند، گفت: دو قید وام جدید مسکن هم باید برداشته شود.

ترکمانی: دولت باید دو سیاست را کنار بگذارد!

ترکمانی استاد موسسه پژوهشهای بازرگانی درباره راه های خروج از رکود درسال 95 گفت: رصد کردن توزیع نقدینگی ضرورت دارد و اما مشکل اصلی بروکراسی فشل نظام اداری است.

ترکمانی افزود: ما باید به سراغ تحریک بخش مسکن برویم زیرا به علت افت شدید فعالیت های بخش مسکن ، پیوندهای پیسین و پیشین این بخش با صنعت به شدت افت کرده و باعث رکود صنعت شده است .

وی گفت: راه کار عملیاتی خروج از این رکود در سیاست مرتبط با وام مسکن است البته با حذف دو قیدی که دولت برای این وام گذاشته است.

ترکمانی دربخش دیگر از مطالب خود درباره تک نرخی کردن ارز به عنوان راه کار افزود: معتقدم در شرایط فعلی رفتن به سمت این سیاست نه امکان پذیر است و نه به  خروج رکود صنعت کمک می کند.

وی گفت: دو سیاست و دیدگاه را باید کناربگذاریم یکی تعدیل قیمت های حامل انرژی و دیگری تک نرخی کردن نرخ ارز که درشرایط فعلی باعث می شود بنگاه ارز بر دارای کم بود نقدینگی بیشتر شوند.

ترکمانی درباره پیش بینی نرخ رشد امسال گفت: فکر می کنم سه تا چهار درصد واقع بینانه باشد البته با توجه به افزایش صادرات نفت احتمال دارد قیمت نفت هم افزایش یابد. / مشرق نیوز

31 اردیبهشت 1395