h بهانه های جدید برای افزایش قیمت آب در در قبوض آب 95 - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

بهانه های جدید برای افزایش قیمت آب در در قبوض آب 95,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,بهانه های جدید برای افزایش قیمت آب در در قبوض آب 95,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,بهانه های جدید برای افزایش قیمت آب در در قبوض آب 95

بهانه های جدید برای افزایش قیمت آب در در قبوض آب 95

بهانه های جدید برای افزایش قیمت آب در در قبوض آب 95

درحالی که آبان سال گذشته به یکباره در قبوض آب صادر شده 3 پارامتر جدید به بخش عوارض اضافه شده بود، اکنون در نخستین قبض صادر شده سال 95، برخی از عوارض درج شده بر روی قبوض آب افزایش یافته است.

بر روی قبوض آب علاوه بر آب‌بها، کارمزد دفع فاضلاب، آبونمان آب، آبونمان فاضلاب، مالیات، عوارض تبصره ۲ و سهم آبفای روستایی از مشترکان بر مبنای میزان مصرف مشترک، دریافت می شود که در نحوه محاسبه سه مورد از سال ۹۵ نسبت به گذشته تغییراتی ایجاد شده است.

به گزارش تسنیم، درحالی که آبان سال گذشته به یکباره در قبوض آب صادر شده 3 پارامتر جدید به بخش عوارض اضافه شده بود، اکنون در نخستین قبض صادر شده سال 95، برخی از عوارض درج شده بر روی قبوض آب افزایش یافته که در مجموع هزینه مصرف آب شرب بخش خانگی را افزایش داده است.

در حال حاضر بر روی قبوض آب علاوه بر آب‌بها، کارمزد دفع فاضلاب، آبونمان آب، آبونمان فاضلاب، مالیات، عوارض تبصره 2 و سهم آبفای روستایی نیز از مشترکان بر مبنای میزان مصرف مشترک، دریافت می شود.

تا بهمن ماه سال 94 نحوه محاسبه قبوض آب بدین شرح بود:

آب‌بها: مبنای محاسبه آب‌بهای هر مشترک در فرمول نهایی، "متوسط مصرف ماهانه مشترک" است که در "قیمت نسبت به مازاد" ضرب شده و از این حاصل ضرب، عددی ثابت که در فرمول از پیش تعیین شده وجود دارد، کسر می شود. پس از این برای محاسبه میزان هزینه قابل پرداخت مشترک، این عدد در ضریب شهر محل استفاده ضرب می شود.

در این رویه‌ی محاسبه، برای هر استان یک جدول مجزا تعریف شده که اعداد ثابت در این جداول متفاوت است. اما به صورت کلی مبلغ کل آب‌بها با این فرمول کلی قابل محاسبه است.

مبلغ کل آب‌بها در ضریب شهر محل استفاده ضرب می شود که به آن ضریب تعدیل شهری می گویند. این ضرایب از سوی شرکت آبفا اعلام می شود. به عنوان مثال ضریب تعدیل شهری برای شهر تهران عدد 1.32 است. این رقم برای سایر شهرها متفاوت است. برای برخی شهرها این ضریب زیر عدد یک و برای برخی شهرها بالای عدد یک است.

کارمزد دفع فاضلاب: به میزان 70 درصد مبلغ کل آب‌بهای مصرفی محاسبه و تعیین می شود.

آبونمان آب و آبونمان فاضلاب: آبونمان مشترکین خانگی و غیرخانگی آب اعم از اینکه مشترک مصرف داشته یا نداشته باشد، به ازای هر واحد ماهانه مبلغ 10 هزار ریال تعیین می شود. آبونمان فاضلاب نیز معادل آبونمان آب است.

مالیات: 8 درصد صورت حساب نهایی به عنوان مالیات محاسبه می شود.

تبصره 2 آب‌بها: معادل 10 درصد آب‌بها به عنوان تبصره 2 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری محاسبه می شود، این رقم در شهرهائی که طرح فاضلاب در حال مطالعه و یا اجرا است، از مشترکینی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی کنند اخذ و صرف توسعه طرح های فاضلاب می شود.

سهم آبفای روستایی: به ازای هر مترمکعب مصرف آب، مبلغ یکصد (150) ‌ریال به عنوان سهم آبفای روستایی محاسبه می شود.

کلیت نحوه محاسبه قبوض آب در قبوضی که جدیداً صادر شده نیز بر همین اساس است، اما با در نحوه محاسبه با تغییراتی همراه است که این تغییرات بدین شرح است:

1. میزان آبونمان آب حدوداً دو برابر شده است.

2. میزان آبونمان فاضلاب حدوداً دو برابر شده است.

3. میزان محاسبه تبصره 2 در قبوض آب حدوداً 3 برابر شده است./تابناک

12 اردیبهشت 1395