h گزارش تصویری از حضور وزیر بهداشت زندان قزل حصار - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

گزارش تصویری از حضور وزیر بهداشت زندان قزل حصار,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,گزارش تصویری از حضور وزیر بهداشت زندان قزل حصار,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,گزارش تصویری از حضور وزیر بهداشت زندان قزل حصار

گزارش تصویری از حضور وزیر بهداشت زندان قزل حصار

گزارش تصویری از حضور وزیر بهداشت زندان قزل حصار

ظهر امروز وزیر بهداشت همراه با رییس سازمان زندان های کل کشور از زندان قزل حصار کرج بازدید کردند.

1425219026796_amin khosroshahi-1 1425219027014_amin khosroshahi-2 1425219027139_amin khosroshahi-3 1425219027279_amin khosroshahi-4 1425219027451_amin khosroshahi-5 1425219027623_amin khosroshahi-6 1425219027779_amin khosroshahi-7 1425219027935_amin khosroshahi-8 1425219028075_amin khosroshahi-9 1425219028215_amin khosroshahi-10  1425219028527_amin khosroshahi-12 1425219028668_amin khosroshahi-13 1425219028793_amin khosroshahi-14 1425219028964_amin khosroshahi-15 1425219029120_amin khosroshahi-16 1425219029573_amin khosroshahi-17 1425219030181_amin khosroshahi-18 1425219030368_amin khosroshahi-19 1425219030540_amin khosroshahi-20 1425219151721_amin khosroshahi-21 1425219151908_amin khosroshahi-22 1425219152532_amin khosroshahi-23 1425219153312_amin khosroshahi-24 1425219154654_amin khosroshahi-25 1425219154794_amin khosroshahi-26

11 اسفند 1393