h جزئیات بیشتر از مرحله دوم فروش فوری ایران خودرو - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

جزئیات بیشتر از مرحله دوم فروش فوری ایران خودرو,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,جزئیات بیشتر از مرحله دوم فروش فوری ایران خودرو,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,جزئیات بیشتر از مرحله دوم فروش فوری ایران خودرو

جزئیات بیشتر از مرحله دوم فروش فوری ایران خودرو

جزئیات بیشتر از مرحله دوم فروش فوری ایران خودرو

بدینوسیله به اطلاع می رساند، به جھت پاسخگوئی به نیاز بازار و بھره مندی مشتریان از شرایط فروش فوری ماه جاری، متمم فروش فوری اسفند ماه به شرح جدول پیوست از روز شنبه مورخ 9 اسفند ماه 93 تا زمان تکمیل ظرفیت ارائه می گردد.

شرایط و توضیحات بخشنامه :

کلیه شرایط و ضوابط این بخشنامه مطابق گویای ٣۴٣١ می باشد.

رنگ ھای قابل عرضه در جدول پیوست، مربوط به فروش از محل کارخانه می باشد و خودروھائی که فروش از محل امانی آنھا باز می باشد، از رنگ ھای موجود امانی قابل ثبت نام است.

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت ١١روز شنبه مورخ ٩٣/١٢/٠٩ می باشد.

جدول متمم فروش محصولات ایران خودرو - اسفند ماه 93 :

alt
10 اسفند 1393