h احتمال سیگار کشیدن در نوجوانان چاق بیشتر است - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

احتمال سیگار کشیدن در نوجوانان چاق بیشتر است,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,احتمال سیگار کشیدن در نوجوانان چاق بیشتر است,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,احتمال سیگار کشیدن در نوجوانان چاق بیشتر است

احتمال سیگار کشیدن در نوجوانان چاق بیشتر است

بر اساس نتایج یک مطالعه ی جدید نشان داده شد که احتمال کشیدن سیگار و عادت به آن در نوجوانان چاق و مبتلا به اضافه وزن بیشتر از نوجوانانی است که وزن آنها در دامنه ی طبیعی قرار دارد. به بیان دقیقتر، در مطالعات نشان داده شده است که بین مصرف الکل و ماری جوآنا با ابتلا به اضافه وزن و چاقی ارتباطی وجود ندارد، با وجود این، محققین در این پژوهش نشان دادند که بین ابتلا به چاقی و اعتیاد به سیگار همبستگی مثبتی وجود دارد. در این راستا، باورعمومی وجود دارد که کشیدن سیگار موجب کاهش وزن و کاهش اشتها می شوند، اما نویسندگان این مقاله به این نتیجه رسیدند که کشیدن سیگار موجب افزایش میل به خوردن غذاهای چرب می شود. این مطالعه از نوع طولی و در زمینه بررسی سلامت نوجوانان آمریکایی بود. در این پژوهش، محققین در سال های 1995، 1996 و 2001 ازبیش از 15000 نوجوان در مورد سلامت بدنی و روانی شان سؤال کردند. شاخص توده بدنی، استعمال سیگار، الکل و ماری جوآنا در آزمودنی ها بررسی شد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری در این مطالعه نشان داد که بین قد، شاخص توده بدنی و کشیدن سیگار در نوجوانان رابطه ی مستقیمی وجود دارد. محققین در این مطالعه خاطر نشان کردند که حجم نمونه ی مورد بررسی در معنادار بودن نتیجه پژوهش اثر زیادی دارد، این مطالعه با تعداد زیادی آزمودنی نشان داد که بین سیگار کشیدن و چاقی نوجوانان ارتباط معناداری وجود دارد. یافته های حاصل از این مطالعه در American Journal of Health Behavior منتشر شد.

منبع:

H. Isabella Lanza, et al. Does Adolescent Weight Status Predict Problematic Substance Use Patterns? American Journal of Health Behavior, 2014.

2 آبان 1393