h ژست های صدر اعظم آلمان+تصویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

ژست های صدر اعظم آلمان+تصویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,ژست های صدر اعظم آلمان+تصویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,ژست های صدر اعظم آلمان+تصویر

ژست های صدر اعظم آلمان+تصویر

ژست های صدر اعظم آلمان+تصویر ظهور نیوز/در آلمان این نشانه به معنی برتری فکری یک اندیشمند تلقی میشود،که اکثر تصاویر دانشمندان آلمانی غالبا همین ژست را دارند عکس/ تیک خانم صدراعظم
27 مهر 1393