h موج دوم تغییرات آموزش و پرورش/رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی تغییر کرد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

موج دوم تغییرات آموزش و پرورش/رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی تغییر کرد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,موج دوم تغییرات آموزش و پرورش/رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی تغییر کرد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,موج دوم تغییرات آموزش و پرورش/رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی تغییر کرد

موج دوم تغییرات آموزش و پرورش/رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی تغییر کرد

در موج دوم تغییرات وزارت آموزش و پرورش، به طور رسمی امروز «مجید قدمی» که ریاست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش را بر عهده داشت، به جای عبداللهیان در رأس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور قرار گرفت.

طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش هم «ابراهیم طلایی» به عنوان سرپرست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش منصوب شد.

شنیده می شود، وحید کیارشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نیز با همکاران خود خداحافظی کرده است.

8 تیر 1393