h شرایط ازدواج یا صیغه موقت با دختر باکره - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

شرایط ازدواج یا صیغه موقت با دختر باکره,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,شرایط ازدواج یا صیغه موقت با دختر باکره,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,شرایط ازدواج یا صیغه موقت با دختر باکره

شرایط ازدواج یا صیغه موقت با دختر باکره

آیا دختری که پدر و جد پدری و مادری وی فوت کرده اند برای ازدواج موقت نیاز به اذن کس دیگری دارد یا نه؟

اکثر مراجع عظام تقلید، عقد نکاح (موقت یا دائم) با دختر باکره (بالغه و رشیده) را مشروط به اجازه پدر یا جد پدری می‏دانند[1]؛ ولی اگر باکره نباشد و یا پدر و جد پدری نداشته باشد، نیازی به اجازه نیست.

امام خمینی(ره) و سیستانی می‌فرمایند:" دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنان‌چه باکره باشد[2]، باید از پدر یا جد پدریِ خود اجازه بگیرد و اجازه مادر و برادر لازم نیست."[3]

آیات عظام خامنه‌ای، فاضل لنکرانی، صافی، وحید، تبریزی می‌فرمایند:" بنابر احتیاط واجب، باید از پدر یا جد پدریِ خود اجازه بگیرد."[4]

حضرت آیت الله بهجت می فرماید: بنابر احتیاط تکلیفا؛ اجازه شرط است.[5](یعنی هر چند عقل بدون اجازه پدر باطل نیست،اما گناه و معصیت است).

و اگر پدر و جدّ پدرى غایب باشند، به طورى که نشود از آنان اذن گرفت و ازدواج براى دختر لازم باشد یا در ازدواج نکردن، ضرر یا حرج (یعنى مشقّت شدیدى) باشد و همچنین اگر پدر یا جدّ پدرى از ازدواج او با کسى که هم کفو اوست، با وجود تمام مقدمات و شرایط ممانعت کنند و او نیز تمایل به ازدواج دارد و ازدواج هم به مصلحت او باشد با اجتماع تمام شرایط مى‏تواند ازدواج نماید[6].

حضرت آیت الله نورى همدانی عقد بدون اذن ولی را باطل می دانند. اما در صورتی که عقد بدون اذن ولی جاری شده باشد و پس از آن ولی به آن راضی گردد، عقد صحبح است. اما در صورت عدم رضایت عقد باطل است[7]. حضرت آیت الله روحانی: چنانچه دختر بالغه و رشیده باشد یعنی صلاح و فساد این کار را تشخیص بدهد، ازدواج موقت و دائم، بدون اذن پدر جائز است و اشکالی ندارد. [8]

همان طور که ملاحظه می فرمائید برخی از مراجع رشیده بودن دختر را کافی نمی دانند، اما عده ای آن را کافی می دانند.

رشیده به دختری اطلاق می گردد که مصلحت خود را تشخیص می دهد و به دور از فشار هیجانات و تحریکات شهوانی تصمیم می گیرد و به آیندهء خود و خانواده و حیثیت خانوادگی توجه دارد. اما دختری که از بلوغ عقلی برخوردار نیست و نمی تواند راجع به آینده تصمیم بگیرد و خیر و صلاح خود و خانواده اش را نمی داند، هر چند سنّش زیاد باشد، رشیده نخواهد بود و بدون اذن پدر یا جد پدری نمی تواند ازدواج کند.

گفتنی است اکثر فقها در این مسئله اتفاق نظر دارند در مواردی که پدر و جدّ پدری غایب باشند به طوری که نشود از آنان اجازه گرفت و دختر نیاز مبرم به ازدواج داشته باشد، یا همسر مناسبى براى دختر پیدا شده که شرعاً و عرفاً هم کفو اوست و پدر و جد پدرى، بدون جهت مانع مى‏شوند و سخت گیرى مى‏کنند[9]، لازم نیست از پدر و جد پدری اجازه بگیرد.[10]،[11]

در هر حال پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) در خصوص سؤال مذکور چنین است: در ازدواج (موقت یا دائم) با دختر باکره رشیده بالغه، اذن پدر شرط نیست، هر چند موافق با احتیاط (احتیاط مستحب) است.

برای آگاهی بیشتر به نمایه های زیر مراجعه شود:

1. نمایه: اجازۀ پدر در ازدواج دختر باکره، سؤال 4958 (سایت: 5248). 2. نمایه: فلسفۀ نیازمندی دختر به اذن پدر در ازدواج موقت و دائم، سؤال 2074 (سایت: 2125). 3. نمایه: اذن پدر در ازدواج، سؤال شماره 6310 (سایت: 6473). 4. نمایه: 695 (ازدواج موقت بهترین راه حل)

[1] ظهور این عبارات در آن است که این هم شرط تکلیفی است و هم شرط وضعی یعنی هم عقد دختر باکره بدون اذن پدر حرام و هم باطل است. [2] سیستانی : و متصدى امور زندگانى خویش نباشد [3]توضیح المسائل مراجع , ج 2 ص 387 مسئلهء 2376. [4] همان. [5] همان. [6] همان، مسأله 2377. [7] . استفتاء شفاهی از دفتر معظم له؛ ر. ک: سایت آیت الله نوری همدانی. [8]. با استفاده از سایت معظم له. [9] فاضل، نورى، بهجت، سیستانى، مکارم. نک: همان. [10] همان , مسئله 2377 [11] اقتباس از سؤال 610(ازدواج موقت با دخترباکره)

4 خرداد 1393