h 5استان مهم افغانستان در انتخابات - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

5استان مهم افغانستان در انتخابات,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,5استان مهم افغانستان در انتخابات,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,5استان مهم افغانستان در انتخابات

5استان مهم افغانستان در انتخابات

5استان مهم افغانستان در انتخابات

در این گزارش دو موضوع مجزا را برای مخاطبان در نظر گرفته ایم. ابتدا استانهای اصلی افغانستان را  معرفی اجمالی می کنیم. سپس مجموعه تهدیدهای لفظی و عملی را که طالبان برای انتخابات افغانستان ایجاد کردند، تحلیل می نماییم.

استانهای اصلی افغانستان در تعیین نامزد پیروز پنج استان از اهمیت زیادی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برخوردار بودند: کابل، هرات، هلمند، مزار شریف و قندهار. این استانها همگی دارای امنیت نسبی برای برگزاری انتخابات هستند. به علت جمعیت زیاد این استانها امکان حضور مردم این استانها پای صندوقهای رای زیاد است. همچنین به علت پیشرفته بودن این استانها نسبت به سایر استانهای افغانستان، حوزه های رای گیری بیشتری در این استانها وجود دارد که رای دهندگان به سهولت می توانند به حوزه های رای گیری مراجعه نموده و رای خود را درون صندوق بیندازند. استان کابل، دارای جمعیت ۴ میلیون و ۸۶ هزار نفری است. جمعیت زنان ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر و جمعیت مردان ۲ میلیون ۱۱۱ هزار نفر است. ۵۵۷ مرکز اصلی رای دهی وجود داشت. ۱۰۷۶حوزه برای رای دهی زنان و ۱۳۶۹ حوزه برای رای دهی مردان در نظر گرفته شده بود.
معرفی استانهای اصلی در تعیین نامزد پیروز/ دو احتمال بازخیزی طالبان

استان بلخ، دارای جمعیت ۱ میلیون ۲۷۱ هزار نفری است. جمعیت مردان ۶۵۰ هزار نفر و جمعیت زنان ۶۲۱ هزار نفر است. در این استان، ۳۱۹ مرکز اصلی رای دهی وجود داشت. همچنین، ۵۸۴ حوزه برای رای دهی مردان و ۴۱۸ حوزه برای رای دهی زنان در نظر گرفته شده بود.

معرفی استانهای اصلی در تعیین نامزد پیروز/ دو احتمال بازخیزی طالبان

 استان قندهار، دارا%D

17 فروردین 1393