یک مسئول دانشگاه آزاد : گشت ارشاد خارج از محوطه دانشگاه حضور یافته است