دستور رسمی برای جمع کتب فراماسونری در ایران + سند

ظهور۱۲ : ناصر قلی فرهادپور وكیل مجلس میگفت كه رائین نویسنده كتاب فراماسونری گفته است كه جلد چهارم كتاب كه ۱۸۰ صفحه از آن چاپ شده بوده با بقیه مطالب و سوابق مربوط كه زیر چاپ بوده از چاپخانه جمع آوری و مستقیما به حضور اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر تقدیم شده. رائین گفته ۹۰ صفحه […]

ظهور۱۲ : ناصر قلی فرهادپور وكیل مجلس میگفت كه رائین نویسنده كتاب فراماسونری گفته است كه جلد چهارم كتاب كه ۱۸۰ صفحه از آن چاپ شده بوده با بقیه مطالب و سوابق مربوط كه زیر چاپ بوده از چاپخانه جمع آوری و مستقیما به حضور اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر تقدیم شده. رائین گفته ۹۰ صفحه از این كتاب مدارك و اسناد مثبت با عكس كلیه درباره سواستفاده ها و كثافت كاری های مربوط به آقای شریف امامی رییس فعلی مجلس سنا است و این مدارك و اسناد در حال حاضر روی میز شاهنشاه آریا مهر است.

۱۰ مهر ۱۳۹۲ |
KHAMENEI