مدیرمسئول نشریه رزم آور مجرم شناخته نشد

به گزارش ظهور۱۲ به نقل از فارس : در جلسه امروز دادگاه مطبوعات مدیرمسئول نشریه «رزم آور» مورد محاکمه قرار گرفت. بر همین اساس و بر مبنای آراء هیئت منصفه دادگاه مطبوعات مدیر مسئول این نشریه( بابک صمیمی عاملی ) به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر مجرم شناخته نشد. همچنین وحید اکبری […]

به گزارش ظهور۱۲ به نقل از فارس : در جلسه امروز دادگاه مطبوعات مدیرمسئول نشریه «رزم آور» مورد محاکمه قرار گرفت.

بر همین اساس و بر مبنای آراء هیئت منصفه دادگاه مطبوعات مدیر مسئول این نشریه( بابک صمیمی عاملی ) به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر مجرم شناخته نشد.

همچنین وحید اکبری نیز به عنوان شخص مصاحبه شونده در این نشریه مورد محاکمه قرار گرفت اما وی نیز مجرم شناخته نشد.

این پرونده در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران با مدیریت قاضی مدیر خراسانی مورد بررسی قرار گرفت.

۲۴ شهریور ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI