عکس/اولین مهد کودک ایرانی

اولین مهد کودک ایرانی که افراد برای افراد نسبتا پولدار آن زمان ساخته شده بود توسط خانوم برسابه هووسپیان با نام ایران در دهه ۳۰ خورشیدی در خیابان معتمد الدوله و با مجوز وزارت فرهنگ وقت بود . این زن که از ارامنه ایرانی بود در دانشگاه ژنو سوییس درس خوانده بود ، وی را […]

اولین مهد کودک ایرانی که افراد برای افراد نسبتا پولدار آن زمان ساخته شده بود توسط خانوم برسابه هووسپیان با نام ایران در دهه ۳۰ خورشیدی در خیابان معتمد الدوله و با مجوز وزارت فرهنگ وقت بود .

این زن که از ارامنه ایرانی بود در دانشگاه ژنو سوییس درس خوانده بود ، وی را شاید بتوان پایه گذار این نوع مدارس در ایران خواند . بعد از آن تا به امروز تعداد بسیار زیادی مهد کودک در ایران ساخته شده است که نقش مهمی در تربیت اولیه کودکان کشورمان دارد .

۱۴ شهریور ۱۳۹۲ |
KHAMENEI