آیا زنبورها پس از نیش زدن میمیرند ؟

این مورد در همه زنبورها دیده نمیشود در واقع فقط زنبورهای عسل هستند که پس از نیش زدن می‌میرند. دلیل آن هم قلاب‌دار بودن نیش این زنبورهاست. نیش زنبورهای دیگر فقط مثل سوزن است و پس از نیش زدن به‌راحتی خارج می‌شود و زنبور هم زنده می‌ماند. اما زنبورهای عسل نیش‌های قلاب‌مانندی دارند که در […]

این مورد در همه زنبورها دیده نمیشود در واقع فقط زنبورهای عسل هستند که پس از نیش زدن می‌میرند.

دلیل آن هم قلاب‌دار بودن نیش این زنبورهاست. نیش زنبورهای دیگر فقط مثل سوزن است و پس از نیش زدن به‌راحتی خارج می‌شود و زنبور هم زنده می‌ماند. اما زنبورهای عسل نیش‌های قلاب‌مانندی دارند که در پوست می‌ماند و وقتی زنبور پس از نیش زدن خواست بلند شود و به آسمان بپرد، قسمت انتهای نیشش در پوست جا می‌ماند و همین باعث پاره‌شدن شکم زنبور و مرگش می‌شود.

۲۶ مرداد ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI