جدول قیمت مدل های پراید در بازار

قیمت تومان مدل ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ EX پراید ۱۳۲ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ LE پراید ۱۳۲ ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ SX پراید ۱۳۲ ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ SL پراید ۱۳۲ ۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰ پایه گازسوز SL پراید ۱۳۲ ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ EX پراید ۱۴۱ ۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰ SX پراید ۱۴۱ ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ SE پراید ۱۱۱ ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ EX پراید ۱۱۱ ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ LE پراید ۱۱۱ ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ SX پراید ۱۱۱ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ SL پراید ۱۱۱ ۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ SE […]

قیمت تومانمدل
۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰EX پراید ۱۳۲
۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰LE پراید ۱۳۲
۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰SX پراید ۱۳۲
۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰SL پراید ۱۳۲
۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰پایه گازسوز SL پراید ۱۳۲
۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰EX پراید ۱۴۱
۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰SX پراید ۱۴۱
۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰SE پراید ۱۱۱
۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰EX پراید ۱۱۱
۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰LE پراید ۱۱۱
۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰SX پراید ۱۱۱
۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰SL پراید ۱۱۱
۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰SE پراید ۱۳۱
۱۵٫۱۵۰٫۰۰۰SL پراید ۱۳۱
۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰پایه گازسوز SL پراید ۱۳۱
۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰SX پراید ۱۳۱
۱۵٫۶۵۰٫۰۰۰LE پراید ۱۳۱
۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰پایه گازسوز LE پراید ۱۳۱
۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰EX پراید ۱۳۱
۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰پایه گازسوز EX پراید ۱۳۱
۱۴ مرداد ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI