مجری برنامه ورزش و مردم بر روی تخت بیمارستان/عکس

بهرام شفیع تهیه کننده و مجری برنامه ورزش و مردم همچنان در بستر بیماری است.

بهرام شفیع تهیه کننده و مجری برنامه ورزش و مردم همچنان در بستر بیماری است.

۳۰ تیر ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI