غم پسران هاشمی در مجلس ختم !/عکس

پسران آقای هاشمی رفسنجانی در مراسم ترحیم خواهر زاده وی

پسران آقای هاشمی رفسنجانی در مراسم ترحیم خواهر زاده وی

۱۱ خرداد ۱۳۹۲ |
KHAMENEI