تصاویر عبور از مرگبارترین گذرگاه در چین!

۱۰ خرداد ۱۳۹۲ |
KHAMENEI