تصویر لحظه عبور گلوله از تخم مرغ

۱۰ خرداد ۱۳۹۲ |
KHAMENEI