کروکودیلی که صدها اندونزیایی را فراری داد!

مردم در ساحل اندونزی در حال لذت بردن از دریا بودند که با ورود کروکودیل ۴ متری، همگی فرار کردند. محاسبه کنید صدها نفر انسان با دیدن یک حیوان پا به فرار گذاشتند ! البته اگر خود ما هم در آنجا بودیم، شاید فرار را بر قرار ترجیح می دادیم. مردم جزیره بورنئو در بالیکپاپان […]

مردم در ساحل اندونزی در حال لذت بردن از دریا بودند که با ورود کروکودیل ۴ متری، همگی فرار کردند.


محاسبه کنید صدها نفر انسان با دیدن یک حیوان پا به فرار گذاشتند ! البته اگر خود ما هم در آنجا بودیم، شاید فرار را بر قرار ترجیح می دادیم.
مردم جزیره بورنئو در بالیکپاپان در آخر هفته مشغول استراحت بودند که کروکودیل ۵۰۰ کیلویی نیز هوس حمام آفتاب کرد. با ورود کروکودیل مردم وحشت زده پا به فرار گذاشتند در حالی که کروکودیل با تعجب به جمعیت فراری نگاه می کرد.
آری تریانتو از گارد ساحلی گفت صبح شنبه گذشته سرو کله جانور پیدا شد و بعد که پلیس وارد عمل شده تا با کمک ماموران محیط زیست جانور را بگیرند، کم کم مردم از لای درخت و … صحنه را با هیجان می دیدند.
اما کروکودیل وارد آب شده و از دست ماموران فرار کرد. بیش از ۳ روز نیز گذشت تا ماموران توانستند حیوان را شکار کنند تا مردم با خیال راحت تعطیلات آخر این هفته را از دست ندهند!
آب شور کروکودیل را آزرده کرده و باعث شد تا خود را تسلیم کند.

۵ خرداد ۱۳۹۲ |
KHAMENEI