دانلود برنامه تلویزیونی با دوربین(قسمت اول)

این برنامه ویژه انتخابات ۱۳۹۲ریاست جمهوری می باشد در این قسمت محسن رضایی درباره برنامه های آینده خود و دیدگاه خود درباره شرایط کنونی کشور صحبت می کند. لینک اصلی | لینک کمکی

این برنامه ویژه انتخابات ۱۳۹۲ریاست جمهوری می باشد در این قسمت محسن رضایی درباره برنامه های آینده خود و دیدگاه خود درباره شرایط کنونی کشور صحبت می کند.

لینک اصلی | لینک کمکی

۵ خرداد ۱۳۹۲ |
KHAMENEI