ریاست ستاد تبلیغاتی سعید جلیلی به علی باقری واگذار شد

به گزارش خبرگزاری فارس، سعید جلیلی در حکمی علی باقری را به سمت ریاست ستاد تبلیغاتی خود منصوب کرد. قرار است رئیس ستاد انتخاباتی جلیلی نیز به زودی تعیین شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، سعید جلیلی در حکمی علی باقری را به سمت ریاست ستاد تبلیغاتی خود منصوب کرد.

قرار است رئیس ستاد انتخاباتی جلیلی نیز به زودی تعیین شود.

۳ خرداد ۱۳۹۲ |
KHAMENEI