برایمان سنگ تمام گذاشته اند/عکس

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ |
KHAMENEI