پوستری برای خدا

کاری از محمد حسین کفاش

کاری از محمد حسین کفاش

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ |
KHAMENEI